Crc Kurumsal Hakkımızda
KVKK Aydınlatma Metni

CRC ORGANİZASYON ve DANIŞMANLIK A.Ş.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Hakkında Aydınlatma Metni

CRC Organizasyon ve Danışmanlık A.Ş. (Veri Sorumlusu), siz değerli kullanıcımızın güvenliğini göz önünde bulundurarak, başta özel hayatın gizliliği olmak üzere, temel hak ve özgürlüklerin korunması amacıyla, kişisel verilerle ilgili düzenlenen Kişisel Verilerin Korunması Kanunu* (“Kanun”) istinaden aydınlatma yükümlülüğümüz kapsamında;

Kanun gereğince, Veri sorumlusu ve Veri işleyen olarak hizmet ilişkinin kurulması, hizmet devamlılığının sağlanması, hizmetlerimizin ifa edilmesi, firma olarak diğer yasalardan kaynaklanan sorumluluklar gereğince kişisel verileriniz kaydedilmekte ve saklanmaktadır.

Bu kapsamda Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel bilgileri Kanun’da açıklandığı çerçevede; elde edebilecek, kaydedebilecek, muhafaza edebilecek, sözleşmesel ilişkinin devam ettirebilmek amacıyla güncelleyebilecek, yeniden düzenleyebilecek, ilgili mevzuatın izin verdiği durumlarda ve ölçüde üçüncü kişilere açıklayabilecek, devredebilecek, aktarabilecek, paylaşabilecek ve Kanun’da sayılan diğer şekillerde işleyebilecektir.

Kişisel Verileriniz; Adınız, soyadınız, doğum tarihiniz, doğum yeriniz, ev adresiniz, T.C. kimlik numaranız, Vergi Dairesi ve Vergi Numaranız, ehliyet seri numaranız, kimlik seri numaranız, telefon numaralarınız, motorlu taşıt plakanız, pasaport numaranız, özgeçmişiniz, fotoğraflarınız, görüntüleriniz ve ses kayıtlarınız, parmak izleriniz, retina taraması, IP adresiniz, e-posta adresiniz, hobileriniz, etkileşimde bulunduğunuz kişiler, grup üyelikleriniz, aile bilgileriniz, sağlık bilgileriniz ve kayıtlarınız, sağlık verileriniz, röntgen, MR gibi sağlık kurumu kayıtlarınız, kan grubunuz, ülke-şehir-posta kodunuz, yaşınız, cinsiyetiniz, adli sicil kaydınız, banka hesap numaranız, akademik bilgileriniz, medeni durumunuz, çocuklarınıza ait bilgileriniz, acil durum bilgileriniz, engellilik durumunuz, askerlik kayıtlarınız, aylık prim ve hizmet belgesi, ücret bordroları,  ve sayılanlarla sınırlı olmamak üzere bunun gibi bir kişiyi doğrudan veya dolaylı olarak belirlenebilir sizi tanımlayan veri ve bilgileri ifade etmektedir.

Kişisel Verileriniz; Şirketimizin insan kaynakları süreçlerinin planlanması ve yürütülmesi kapsamında işe alım, performans değerlendirme, özlük dosyasının oluşturulması ve saklanması, çıkış mülakatları süreçlerinin yürütülmesi ve diğer şirket içi operasyonel faaliyetlerimizin yürütülebilmesi ile şirket içi ve çevresinde güvenliğin sağlanması gibi amaçlarla işlenmektedir. Ayrıca şirketimizin müşterileri ve müşterilerinin yetkililerinden zorunlu olarak alması gereken bilgilerin yanında, yalnızca vermeyi hedeflediği en iyi hizmeti ve ürünü sağlamak amacıyla gerekli olduğunu düşündüğü kişisel verileri ve özel nitelikli kişisel verileri, yasal düzenlemelerin imkân verdiği ölçüde işlemekte, saklamakta ve aktarmaktadır. Şirketimiz gerçek kişilerden almış olduğu destek hizmetleri, alım ve satım (ticari ilişkilerin yürütülmesi) kapsamında kişisel veriler alınmaktadır. Şirketimizin destek almış olduğu kişiler, şirketin devamlığı için ticari ilişkiler içinde bulunduğu gerçek kişiler, kanun gereği hizmet almak zorunda olduğu gerçek kişiler, çalışanlarımız ve adaylar için;

 • Türkiye Cumhuriyeti Anayasası
 • 4857 sayılı İş Kanunu,
 • 5510 Sayılı SGK Kanunu,
 • 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu,
 • 6098 Sayılı Borçlar Kanunu,
 • 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu
 • 213 Sayılı Vergi Usul Kanun ve vergisel yükümlülük kapsamındaki Kanunlar
 • 6698 Sayılı Kişisel Verileri Kanunu ve yönetmelikler gereği,
 • Çalışma Bakanlığı ve SGK Müfettişlerince yapılan denetimlerde,
 • Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yapılacak denetimlerde
 • Vergi Daireleri ve Denetmenleri tarafından yapılacak denetimler
 • Veri bankasında gerektiğinde iletişime geçmek üzere,
 • İstatistiksel Çalışmalar için,
 • Eğitim, rezervasyon, teşvik başvurularında ilgili kurum ve kuruluşlara sunulmak üzere,
 • Ayrıca mahkeme ve bilirkişi incelemelerinde sunmak üzere,
 • Yerel Kolluk Kuvvetleri ve Organize Sanayi Müdürlüğünce talep edilmesi durumunda

Kişisel verileriniz işlenebilir, saklanabilir, kanunun öngördüğü ölçüde aktarılabilir ve yine kanun tarafından belirlenen sürelerin sonunda silinebilir, imha edilebilir.

Kişisel verileriniz, CRC A.Ş. tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden yararlanmak amacıyla fiziki ve elektronik ortamda bizimle temas kurduğunuz kanal üzerinden sözleşmenin kurulması veya ifası ile Şirketimizin meşru menfaati ile ürün tanıtım ve pazarlama faaliyetlerimiz kapsamında açık rızanıza dayalı olarak toplanmaktadır. Toplanan kişisel verileriniz Kanunun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlarla da işlenebilmektedir.

 • Finans ve Muhasebe işlerinin takibi,
 • Kurumsal iletişim faaliyetlerinin planlanması ve icrası,
 • Müşteri memnuniyeti aktivitelerinin planlanması ve icrası,
 • Müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin planlanması ve icrası,
 • Müşteri talep ve şikayetlerinin takibi,
 • Yetkili kuruluşlara mevzuattan kaynaklı bilgi verilmesi,
 • Etkinlik yönetimi,
 • Mal / Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi
 • Mal / Hizmet Üretim ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi
 • İş ortakları ve tedarikçilerle olan ilişkilerin yönetimi,
 • Raporlama faaliyetlerinin planlanması ve icrası,
 • Sözleşme süreçlerinin ve hukuki taleplerin takibi,
 • Çalışanların performans değerlendirme süreçlerinin planlanması ve takibi,
 • Ürün ve hizmetlerin satış ve pazarlaması için pazar araştırması faaliyetlerinin planlanması ve icrası,
 • Şirket içi denetim ve soruşturma süreçlerinin planlanması ve icrası,
 • Verilerin doğru ve güncel olmasının sağlanması,
 • Dijital ve diğer mecralarda reklam ve tanıtım ve pazarlama aktivitelerinin tasarlanması ve icrası,
 • Pazarlama amacıyla veri analitiği çalışmalarının planlanması ve icrası,
 • Kişiye özel pazarlama ve tanıtım aktivitelerinin tasarlanması ve icrası,
 • Dijital ve diğer mecralarda müşteri kazanım ve mevcut müşterilerde değer yaratımı üzerine geliştirilecek aktivitelerin tasarlanması ve icrası,
 • Pazarlama faaliyetlerine konu yapılacak kişilerin tüketici davranışı kriterleri doğrultusunda tespiti ve değerlendirilmesi

Şirketimiz ayrıca, KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen diğer amaçlarla ve bu veri işleme şartları ile sınırlı olmak kaydıyla da kişisel verilerinizi işleyebilmektedir.

Özel Nitelikli Kişisel Veri; Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verilerini ifade etmektedir.

Firmamız kural olarak kullanıcılarından ilişkin özel nitelikli veri talep etmez ve işlemez, ancak 3.kişi ve kuruluşların politikaları gereği tescil için zorunlu olan bilgi ve veriler özel nitelikli kişisel veri arz etmesi halinde bununla sınırlı olmak üzere kayıt altına alınabilir. Örnek olarak; Belgeli alan adları için istenilen kimlik örneğinizde “din” hanesinin bulunması ve dini inancınızın yer alması halinde amaç özel nitelikli verinizin kayıt altına alınması olmasa dahi bulunduğu belge itibari ile özel nitelikli veri kapsamında olabilir.

Kişisel verileriniz, Alan adı kayıt otoritelerinin kamuya açık olmasını zorunlu tuttuğu bilgiler ile sınırlı olmak üzere alan adı tescil  bilgilerinde , mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi, kurum ve kuruluşlar ile diğer üçüncü kişilerle; doğrudan veya dolaylı yurtiçi, yurtdışı iştiraklerimiz ile şirket faaliyetlerimizi yürütmek amacıyla hizmet aldığımız hukuk birimleri, mali müşavirler, iş sağlığı ve güvenliği kapsamında uzman ve doktorlar, çağrı merkezimiz gibi birlikte çalıştığımız, işbirliği yaptığımız danışmanlar ve kuruluşlar ile gerektiği ölçüde paylaşılabilecektir.

Kanun’un İstisnalar başlıklı 28. maddesinde öngörülen haller saklı kalmak kaydıyla, Kanun’un 11. maddesi çerçevesinde Şirketimize başvurarak kullanabileceğiniz haklarınız şu şekildedir:

 1. Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 3. Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 5. Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 6. Yukarıdaki (d) ve (e) maddeleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 7. İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 8. Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararınızın giderilmesini talep etme.

Haklarınıza ve KVK Kanunu’nun uygulanmasına ilişkin diğer taleplerinizi yazılı olarak veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirleyeceği diğer yöntemlerle Şirketimiz, İnsan Kaynakları Departmanına iletmeniz mümkündür. Şirketimiz, bu kapsamdaki taleplerinizi, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Taleplerinizin yerine getirilmesini teminen   Şirketimizce yapılacak masrafları, Kanun’un Veri Sorumlusuna Başvuru başlıklı 13. maddesinde belirtilen tarifeye göre tarafınızdan talep etme hakkımız saklı olduğunu belirtmek isteriz.

TALEPLERİNİZ İÇİN CRC A.Ş. İLE İLETİŞİM

KVKK kapsamında bizimle iletişime geçmek, geri bildirimde bulunmak ya da sorunlarınızı yöneltmek isterseniz, kimlik belgeleriniz ve talebinizi içeren dilekçeniz ile şubelerimize, Atatürk Mahallesi Namık Kemal Bey Caddesi No:3 CRC Plaza / Ataşehir – İstanbul adresine iletebilir, noter kanalıyla ulaştırabilir veya crc@hs03.kep.tr adresine güvenli elektronik imzalı olarak iletebilirsiniz

Bu kapsamda, konuyla ilgili yapılacak olan yazılı başvurularınızın tarafımızdan yapılacak olan kimlik doğrulamasını takiben kabul edilebileceğini hatırlatmak isteriz.

* 7 Nisan 2016 tarihli ve 29677 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu

VERİ SORUMLUSUNA BAŞVURU USUL VE ESASLARI HAKKINDA TEBLİĞ

MADDE 5 – 

(1) İlgili kişi, Kanunun 11 inci maddesinde belirtilen hakları kapsamında taleplerini, yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da ilgili kişi tarafından veri sorumlusuna daha önce bildirilen ve veri sorumlusunun sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle veya başvuru amacına yönelik geliştirilmiş bir yazılım ya da uygulama vasıtasıyla veri sorumlusuna iletir.

(2) Başvuruda;

a) Adı, Soyadı, başvuru yazılı ise imzası,

b) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası,

c) Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi,

ç) Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numarası,

d) Talep konusu, bulunması zorunludur.

Başvuruda bulunan gerçek kişi hakkında daha hızlı ve sağlıklı cevap verilebilmesi için şirketimiz ile olan ilişkisi açıkça belirtilmelidir. Örneğin Çalışan, Eski Çalışan, Müşteri, Ziyaretçi, İş Ortağı vb. Ayrıca yapılan başvuruya verilecek cevabın hangi yolla alınmak istendiği mutlaka yazılmalıdır.

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA BİLGİ TALEPLERİNİN CRC A.Ş.’ne İLETİLMESİ

 1. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“Kanun”) 11. Maddesinde sayılan haklarınız kapsamındaki taleplerinizi, Kanun’un 13. maddesi ile Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’in 5. maddesi gereğince, işbu form ile aşağıda açıklanan yöntemlerden biriyle başvurunuzu Şirketimize iletebilirsiniz.

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA VERİ SORUMLUSUNA BAŞVURU FORMU

Konu: Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi

Başvuruda Bulunan Kişinin;

*Adı, Soyadı

*T.C Kimlik No

(Yabancılar için uyruk ve pasaport numarası/kimlik numarası)

*Tebligata                    Esas Olacak Adres

Doğum Tarihi

Telefon Numarası

E-posta

*Talep Konusu

YILDIZ (*) İLE İŞARETLENMİŞ ALANLARIN DOLDURULMASI “VERİ SORUMLUSUNA BAŞVURU USUL VE ESASLARI HAKKINDA TEBLİĞ” GEREĞİ ZORUNLUDUR.

Şirketimizle İlişkisi

Müşteri/Tedarikçi             Çalışan/Eski Çalışan/Çalışan Adayı         Üçüncü kişi

 1. Cevap Bildirim Şekli
 2. Adresime gönderilmesini istiyorum.
 3. E-posta adresime gönderilmesini istiyorum.
 4. Elden teslim almak istiyorum.
 5. (Vekaleten teslim alınması durumundan noter tarafından düzenlenmiş özel vekaletname gerekir.)
 6. İşbu başvuru formu, şirketimizle ile olan ilişkinizi tespit ederek, varsa, şirketimiz tarafından işlenen kişisel verilerinizi eksiksiz olarak belirleyerek, ilgili başvurunuza doğru ve kanuni süresinde cevap verilebilmesi için tanzim edilmiştir. Hukuka aykırı ve haksız bir şekilde veri paylaşımından kaynaklanabilecek hukuki risklerin bertaraf edilmesi ve özellikle kişisel verilerinizin güvenliğinin sağlanması amacıyla, kimlik ve yetki tespiti için şirketimiz ek evrak ve malumat (Nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi sureti vb.) talep etme hakkını saklı tutar. Form kapsamında iletmekte olduğunuz taleplerinize ilişkin bilgilerin doğru ve güncel olmaması ya da yetkisiz bir başvuru yapılması halinde şirketimiz, söz konusu yanlış bilgi ya da yetkisiz başvuru kaynaklı taleplerden dolayı mesuliyet kabul etmemektedir. Talebiniz gereği yapılacak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi hâlinde, VERİ SORUMLUSUNA BAŞVURU USUL VE ESASLARI HAKKINDA TEBLİĞ’de ifade edildiği üzere ücret alınabilir. On sayfanın üzerindeki her sayfa için 1 Türk Lirası işlem ücreti alınabilir. Başvurunuza cevabın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi gerekirse bu kayıt ortamının maliyetine denk olan ücret tarafınızdan talep edilebilir.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi başvurularınızı;

 1. Şahsen veya noter vasıtasıyla yazılı olarak Atatürk Mahallesi Namık Kemal Bey Caddesi No:3 CRC Plaza / Ataşehir – İstanbul adresindeki şirket merkezimize,
 2. Şirketimizin kayıtlı kayıtlı e-posta (KEP) crc@hs03.kep.tr adresine veya şirketimizin info@crckurumsal.com.tr elektronik posta adresine iletebilirsiniz.

Tarafımıza iletilecek Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi başvuruları Kanun’un 13’üncü maddesinin 2. (İkinci) fıkrası gereğince, talebin niteliğine göre, talebin tarafımıza ulaştığı tarihten itibaren otuz gün içinde yanıtlanacaktır. Yanıtlarımız ilgili Kanun’un 13’üncü maddesi hükmü gereğince yazılı veya elektronik ortamdan tarafınıza ulaştırılacaktır.

TANITIM VİDEOMUZ

Ortak Satın Alma'yı size yüz yüze bir görüşmede de anlatabiliriz. Böylece siz bizi, bizlerde sizi daha yakından tanıyabiliriz.
Aşağıda ki telefon ile bize ulaşın :
+90 216 688 59 75

COPYRIGHT © 2016 - CRC DANIŞMANLIK VE ORGANİZASYON A.Ş | TÜM HAKLARI SAKLIDIR

Web Tasarım